Logo

 Witamy na stronie Bajkonutek  🙂

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wszystkie ważne informacje umieszczane są na tablicach ogłoszeń dla rodziców w holu przedszkola oraz przekazywane będą drogą mailową.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2023/2024:

 1. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i rodzin, udzielanego w przedszkolu poprzez rozwijanie i doskonalenie współpracy wewnątrz- i między przedszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia ich rodzin.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, przez rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci oraz realizację adekwatnego programu wychowania przedszkolnego.
 3. Podejmowanie działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci w rozwijaniu ich aktywności fizycznej

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE w  r. szk. 2023/2024:

-8.00-13.00 – godziny bezpłatne, powyżej tych godzin-1,30 zł/godz
-stawka żywieniowa 13 zł/dziennie , za trzy posiłki : I  i II śniadanie , obiad ( od 01.10.2023r.) –  załącznik- stawka 2023.X.

Wpłat na przedszkole należy dokonywać na dwa różne konta dokładnie w kwocie podanej w systemie iPrzedszkole, podając imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy. Login i hasło do systemu otrzymają państwo w przedszkolu przy pierwszej opłacie za przedszkole. Opłatę dokonujemy za miniony okres czyli opłata za wrzesień będzie  w październiku ( dni w których dziecko było nieobecne będą odliczane)

   mgr  Maria Pędzińska – Wicedyrektor Przedszkola nr 24 „Bajkonutki

Dane kontaktowe:
Przedszkole Nr 24 „Bajkonutki”
os. Bolesława Chrobrego 104    60-681 Poznań     tel.618251506

e-mail: p24@poznan.interklasa.pl

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””


Od 1 września 2019 razem ze Szkołą Podstawową Nr 17 tworzymy ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11 w Poznaniu

 • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

 • Dyrektor  Zespołu  – mgr Sławomir Stancelewski,  wicedyrektor – mgr Maria Pędzińska

 • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola


 

 

Cel priorytetowy:

Cele główne: